FT210系列宽频响真有效值万用表
立即订购!

扫描二维码获取更多活动信息!

品牌:

FT210系列宽频响真有效值万用表                
与世界顶级品牌相比的优势:
1、工业级设计;
2、高达2K的频率响应,功能更强大;
3、特殊屏蔽设计,有效抵抗各种干扰;
4、低阻抗电压测量(FT217);
5、低阻抗电容测量(FT215);
6、交流电压无线探测(FT215/FT217);
7、防爆灭弧保险管, 性能更加稳定可靠,使用更安全;
8、特殊结构设计和高级外套可有效防止跌落损坏;
9、专利设计:二极管阈值电压可调设定,声音报警。

测  量
量  程
分辨率
精    度
FT212
FT215
FT217
直流毫安
600.0mV
0.1mV
0.5%±2d直流电压
6.000V
60.00V
600.0V
1000V
0.001V  0.01V  0.1V 1V
 Auto-V       低阻抗电压测试
600.0V
0.1V
2.0%+3d交流毫伏     真有效值
600.0mV
0.1mV
1.0%+3d交流电压     真有效值
6.000V 60.00V 600.0V
0.001V0.01V 0.1V
45~500Hz:1.0%+3d
500~1KHz:2.0%+3d
1K~2K0Hz:3.0%+3d交流微安     真有效值    
600.0µA
0.1µA
1.5%+3d(45~500Hz)直流电流
6.000A 10.00A
0.001A0.01A
1.0%+3d电阻Ω
600.0Ω
0.1Ω
0.9+2d 
6.000K
0.001K
0.9+1d
 
 
 
 
60.00K
0.00K
 
 
 
 
 
600.0K
0.1K
 
 
 
 
 
6.000M
0.001M
 
 
 
 
温 度
°C/°F
-200°~0°C
0.5°C
4.0%+2°C   4.0%+4°F 
0°~50°C
0.5°C
2°C 4°F 
50°~600°C
0.5°C
1.0%+2°C   1.0%+3°F 
600°~1350°C
1°C
1.0%+2°C   1.0%+3°F低阻抗电容测试
1nF~600uF
1.0%+2d
 

 
电容
40nF~4000uF
0.001uF
1.9%+2d

 
 
 
1000nF
1nF
  
10.00uF
0.01uF
 
 
 
 
 
100.0uF
0.1uF
 
 
 
 
 
9999uF
1uF
100~1KuF:1.9%+2d
>1KuF:5%+20d
 
 
 
二极管
0~2.0V
0.001V
0.9%+2d

 
 
 
0.1~2.4V   电压可调    (专利设计)
0.001V
 频率
V、A
输入
9.999Hz
0.001Hz
0.1%+2d

 
 
 
99.99Hz
0.01Hz
 

 
999.9Hz
0.1Hz
 
 
 
9.999KHz
0.001KHz
 
 
 
50.00KHz
0.01KHz
  
99.99KHz
0.01KHz
 交流电压无线探测
 ★代表有此功能
○代表无此功能

 FT212、FT215、FT217

产品资料下载地址 ↓↓↓